[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.๓๓
รายงานการปฏิบัติราชการประจำวัน
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   32012001   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32012001

  
ภาพสมาชิก
   32012002   โรงเรียนสิรินธร
  ผู้อำนวยการ  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
  ที่ตั้ง  360 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  044511189, 0885565288

  
ภาพสมาชิก
   32012003   โรงเรียนสวายวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทองใบ ตลับทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sawaiwitt.school@gmail.com

  
   32012004   โรงเรียนนาดีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร สระแก้ว
  ที่ตั้ง  209 หมู่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  044 - 069732

  
ภาพสมาชิก
   32012005   โรงเรียนศรีไผทสมันต์
  ผู้อำนวยการ  นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  stm143112@hotmail.com/supawich2520@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012006   โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายชนะศึก จินดาศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  se@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012007   โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
  ผู้อำนวยการ  นางกนกพร สร้อยจิต
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ Surinpakdee2013@gmail.com
  เบอร์โทร  0807229436

  
ภาพสมาชิก
   32012008   โรงเรียนพญารามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหสัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  0945246642

  
   32012009   โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมชัย แสนสุข
  ที่ตั้ง  300 หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  surinrach2014@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012010   โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายคมกฤษ ยินดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32012010

  
ภาพสมาชิก
   32012011   โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งราวี จำปาดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   32012012   โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ บุญโต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   32012013   โรงเรียนมหิธรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์
  ที่ตั้ง  797 หมู่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  เบอร์โทร  044-516059

  
ภาพสมาชิก
   32012014   โรงเรียนนาบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   32012015   โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายตฤณ สุขนวล
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 12 บ้านก็วล ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  044-558618

  
ภาพสมาชิก
   32012016   โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายจิตกร ผมงาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  32012016

  
ภาพสมาชิก
   32012017   โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  พัฒณพงษ์ มมประโคน
  ที่ตั้ง  181 ม.7 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  044-513005

  
ภาพสมาชิก
   32012019   โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
  ผู้อำนวยการ  นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tmpspm33@gmail.com

  
   32012020   โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32012020

  
ภาพสมาชิก
   32012021   โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสมา ขวัญทอง
  ที่ตั้ง  บ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  085-4913453

  
ภาพสมาชิก
   32012022   โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์ ทวีแสง
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
  เบอร์โทร  088-5909629

  
ภาพสมาชิก
   32012023   โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายชำนาญ เกตุโสระ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32012023

  
ภาพสมาชิก
   32012024   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  ผู้อำนวยการ  นายบุญศักดิ์ บุญจูง
  ที่ตั้ง  เลขที่ 821/1 หมู่ที่ 1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
  เบอร์โทร  044560087

  
ภาพสมาชิก
   32012025   โรงเรียนแตลศิริวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางพิจิตรา คำมันตรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  แตลศิริวิทยา

  
ภาพสมาชิก
   32012026   โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงษ์ เจริญพร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  huayjing@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012027   โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายนิยม สุขทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  santinee1112@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012028   โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  จารย์วิทยาคาร

  
ภาพสมาชิก
   32012029   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
  ที่ตั้ง  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
  เบอร์โทร  0984764839

  
   32012030   โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเพียว พรหมแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  หนองแวงวิทยาคม

  
ภาพสมาชิก
   32012031   โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kwawyai@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   32012032   โรงเรียนวังข่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสุพิชฌาย์ เทศทอง
  ที่ตั้ง  127 ม.7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  wagkha.phathana@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012033   โรงเรียนยางวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ สันทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  044060294

  
ภาพสมาชิก
   32012034   โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวสันต์ ปัญญาธานี
  ที่ตั้ง  130 หมู่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
  เบอร์โทร  044-541096

  
ภาพสมาชิก
   32012035   โรงเรียนพนาสนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Panasonwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012036   โรงเรียนศรีสุขวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจงบุญ จากภัย
  ที่ตั้ง  104 ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
  เบอร์โทร  044569025

  
ภาพสมาชิก
   32012037   โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
  ที่ตั้ง  261/1 หมู่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  044569334

  
ภาพสมาชิก
   32012038   โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายนิเวศ ทิวทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  32012038

  
ภาพสมาชิก
   32012039   โรงเรียนแร่วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
  ที่ตั้ง  112 หมู่ 5 บ้านกันเตรียง ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  rwyschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32012040   โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายก้องภูมิ เจริญราช
  ที่ตั้ง  92 ม.2 ตำบล บึง อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทร  บึงนครประชาสรรค์

  
ภาพสมาชิก
   32022001   โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางกชพร ชุมเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ชุมพลวิทยาสรรค์

  
ภาพสมาชิก
   32022002   โรงเรียนเมืองบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  muang-bua.m@hotmail.com

  
   32022003   โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ คิดดี
  ที่ตั้ง  144 หมู่ที่11 ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
  เบอร์โทร  044-060130 sn795510@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022004   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สาลีงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sermwit2555@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022005   โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร สมพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  keawpun_pop@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022006   โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเทิดไทย สวัสดี
  ที่ตั้ง  หมู่​ 10​ ต.เมืองแก​ อ.ท่าตูม​ จ.สุรินทร์​ 32120
  เบอร์โทร  044591243

  
   32022007   โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  saychon.sajj2530@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022008   โรงเรียนช้างบุญวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ช้างบุญวิทยา

  
ภาพสมาชิก
   32022009   โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธงชัย สวัสดี
  ที่ตั้ง  ม.4 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  0883510959, 0629264683, 0945286661

  
   32022010   โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสุดใจ ศรีใหญ่
  ที่ตั้ง  342 หมู่ 15 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
  เบอร์โทร  044-558666

  
ภาพสมาชิก
   32022011   โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิชิตชัย แข่งขัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ศรีปทุมพิทยาคม

  
ภาพสมาชิก
   32022012   โรงเรียนรัตนบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายยรรยง วงค์คำจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  rattanaburi_school@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022013   โรงเรียนดอนแรดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   32022014   โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 14 บ้านเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  044599033

  
ภาพสมาชิก
   32022015   โรงเรียนธาตุศรีนคร
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thatsrinakorn@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022016   โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์
  ที่ตั้ง   หมู่ที่9 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  kaesuksapattana2537@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022018   โรงเรียนหนองอียอวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ สุจินพรัหม
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  0899474307

  
ภาพสมาชิก
   32022019   โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสถียร พะโยธร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  หนองขุนศรีวิทยา

  
ภาพสมาชิก
   32022020   โรงเรียนสนมวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายแชม มุ่งดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  snw190@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32022021   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
  ที่ตั้ง  5 หมู่ 12 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
  เบอร์โทร  0885908851

  
ภาพสมาชิก
   32022022   โรงเรียนโนนเทพ
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎา สทุมรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองเทพ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  062-3864901

  
ภาพสมาชิก
   32022023   โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎา ลาภจิตร
  ที่ตั้ง  81 หมู่ 8 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์
  เบอร์โทร  ประดู่แก้วประชาสรรค์

  
ภาพสมาชิก
   32032001   โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายจีระพรรณ เพียรมี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ประสาทวิทยาคา

  
ภาพสมาชิก
   32032002   โรงเรียนโคกยางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
  ที่ตั้ง  197 หมู่ 7 บ้านผักหว้า ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  0999879514

  
ภาพสมาชิก
   32032003   โรงเรียนตานีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ตานีวิทยา

  
ภาพสมาชิก
   32032004   โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเกิด กองสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  saikaewschool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32032005   โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายสัจภาส สำราญสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ทุ่งมนวิทยาคาร

  
ภาพสมาชิก
   32032006   โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chuaploengwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32032007   โรงเรียนตาเบาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประจักษ์ เงางาม
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 10 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทร  tabaowit@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32032008   โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  43 หมู่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
  เบอร์โทร  044-559120

  
ภาพสมาชิก
   32032009   โรงเรียนแนงมุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสาโรจน์ พฤษภา
  ที่ตั้ง  เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
  เบอร์โทร  044-069-765

  
ภาพสมาชิก
   32032010   โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายมนัด เทศทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  โคกตะเคียนวิทยา

  
   32032011   โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธานินท์ ชินวงษ์
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 19 ต.กาบเชิง อ.การเชิง จ.สุรินทร์ 32210
  เบอร์โทร  044-069767

  
ภาพสมาชิก
   32032012   โรงเรียนสังขะ
  ผู้อำนวยการ  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
  ที่ตั้ง  422 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  เบอร์โทร  0864555466 โทรสาร 044571126

  
ภาพสมาชิก
   32032013   โรงเรียนกระเทียมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวายุคล จุลทัศน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ktv_2524@hotmail.co.th

  
   32032014   โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายธีรัตม์ ใจกล้า
  ที่ตั้ง  เลขที่ 95 หมู่ที่4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม บ้านตาคง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150
  เบอร์โทร  084-981-7976

  
ภาพสมาชิก
   32032015   โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายขันติ จารัตน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 16 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  เบอร์โทร  088-5907027 088-5909597

  
   32032017   โรงเรียนพระแก้ววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
  ที่ตั้ง  บ้านธาตุเจริญ หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  เบอร์โทร  044060530

  
ภาพสมาชิก
   32032018   โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  เทพอุดมวิทยา

  
ภาพสมาชิก
   32032019   โรงเรียนบัวเชดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 457 หมู่ 4 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 32230
  เบอร์โทร  044579107

  
ภาพสมาชิก
   32032021   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพศิน บัวหุ่ง
  ที่ตั้ง  101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
  เบอร์โทร  04263.84@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32032022   โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายสุพิน บุญเยี่ยม
  ที่ตั้ง  96 ม.1 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
  เบอร์โทร  044-558-634

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


แจ้งปัญหาการใช้งาน : ครูกฤษฎากร แก่นดี(085-0179797) ศน.วัชรา สามาลย์(088-5727955)