วันที่   8   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - กิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการวิจัย สพฐ. /พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  20  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  15  นางพชรพรรณ ด่านวิไล
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564  10  นายธนวัตร โภคาสุข