วันที่   24   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงรูปเล่มรายงานผลการประเมินด้วยระบบคุณภาพตามOBECQAระดับScQAโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี2564  35  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น