วันที่   6   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  37  นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประเมินบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ดำรงตำแหน่ง 38 ค.(2)  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน