วันที่   4   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  30  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok) หัวข้อ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต”  10  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  15  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การจัดทำบันทึกข้อตกลง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  18  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี