วันที่   1   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - -ประชุมเชิงปฏิบัติยกร่างแผนปฏิบัติการปี 2565 <<ขอความอนุเคราะห์ 1)จัดโต๊ะประชุมแบบตัว U 2)แม่บ้านดูแลอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 3) เครื่องเสียง ไม่ค์ลอย ไม่ค์สาย 4) โปรเจ๊คเตอร์  40  นางสาวสุชาดา สามาลย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมคัวสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านระบบGoogle meet  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง