วันที่   15   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติยกร่างแผนปฏิบัติการปี 2565 ครั้งที่ 3/2564 <<ขอความอนุเคราะห์ 1)จัดโต๊ะประชุมแบบตัว U 2)แม่บ้านดูแลอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 3) เครื่องเสียง ไม่ค์ลอย ไม่ค์สาย 4) โปรเจ๊คเตอร์  30  นางสาวสุชาดา สามาลย์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - สมศ.  3  นางจิอาภา คนึงเพียร