วันที่   18   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับสพม.สุรินทร์  35  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 13.00-16.30   - ประชุม สพม.สุรินทร์ ลีกคัพ ครั้งที่ 3  30  นายสิรวิชญ์ แสนดี