วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติข้าราชการ รอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  10  นางจิรานุช แสนดี