วันที่   30   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวด Best Practices สพม.สร ปี 2564  60  นายสดใส กาพย์กลอน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวด Best Practices สพม.สร ปี 2564  15  นายสดใส กาพย์กลอน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวด Best Practices สพม.สร ปี 2564  15  นายสดใส กาพย์กลอน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวด Best Practices สพม.สร ปี 2564  60  นายสดใส กาพย์กลอน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวด Best Practices สพม.สร ปี 2564  15  นายสดใส กาพย์กลอน