วันที่   1   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม  14  นายวัชรา สามาลย์