วันที่   8   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประชุมคณะทำงานศูนย์ HCEC  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมจับสลาก แบ่งสายตะกร้อ  50  นายสิรวิชญ์ แสนดี