วันที่   7   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมผู้ตัดสินฟุตบอล จัดโต๊ะแบบคลาสรูม  60  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมประธานสห  20  นายสิรวิชญ์ แสนดี