วันที่   6   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมชมรมข้าราชการบำนาญ (ผอ.ศรีสุนทร ส่งเสริม)  15  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์