วันที่   9   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา  22  นางจุไรภรณ์ สิริไสย